Showing 1–12 of 87 results

คุณลักษณะที่สำคัญของกล้องสองตากลางแจ้งคือคุณสมบัติในการกันน้ำ เนื่องจากโอกาสที่กล้องจะเปียกในระหว่างทำกิจกรรม (พายเรือ ส่องสัตว์ ปีนหน้าผา ฯลฯ) นั้นมีไม่น้อย กล้องกันน้ำจะช่วยให้ไม่เกิดฝ้าและราในกล้อง การใช้กล้องในกิจกรรมกลางแจ้งแสงมากนั้นเราไม่จำเป็นต้องเลือกหน้าเลนส์วัตถุใหญ่ แต่ควรเลือกกล้องที่เลนส์คุณภาพดีซึ่งจะให้ความคมชัดภาพสูง

×